A Google Ads és partnerei adatkezelési szabályzata.

Verzió 1.0.

Hatály: 2023.07.01 napjától

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: tájékoztató) célja, hogy a PH-PRODUCT EUROPE LTD (továbbiakban: adatkezelő) teljeskörűen és egységes szerkezetben tájékoztassa az érintetteket minden, a drtihanyi.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap), valamint az adatkezelő tevékenysége során felmerülő adatkezelési tevékenységről, összhangban az irányadó jogszabályokkal, valamint szakmai iránymutatásokkal.


Alapvetés

Adatkezelő életében a személyes adatok irányadó szabályoknak megfelelő kezelése kiemelten fontos szerepet játszik. Vállalkozásunk elkötelezett amellett, hogy az általa kezelt személyes adatokat az adatvédelmi előírásokkal összhangban, a magánélet és a személyes adatok védelméhez fűződő jog kiemelt jellegének szem előtt tartásával kezelje.

Alkalmazott jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR);

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 

III. Fogalmak

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,
 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;


Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja


Közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg;


Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;


Adatovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 

IV. Adatkezelő

Az Adatkezelőre vonatkozó információk az alábbiak:

Név: PH-PRODUCT EUROPE LTD

Cégjegyzékszám: 07886362

Székhely: 39 Withypitts, Turners Hill, Crawley, West Sussex, RH10 4PJ

E-mail: info@drtihanyi.hu             
 

Adatkezelések köre

 

Árajánlat kérés

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a honlapon erre beépített felületen, a kapcsolat menüpont alatt kérjenek árajánlatot az érintettek. Továbbá az Adatkezelő vállalati kommunikációra rendszeresített e-mailcímet is üzemeltet, amely felületen szintén fogad megkereséseket.

Adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő megfelelő árajánlatot tudjon küldeni az érintett személynek, amely alapját képezheti egy esetleges szerződéses kapcsolat létrehozásának.

Kezelt adatok köre:

Név;

E-mail elérhetőség;

Telefonszám;

Üzenet (Az egyedi megkeresések során az érintett által rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatok.)  

Adatkezelés időtartama:

Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 3 hónapig.

 

Szerződéskötés

Adatkezelés jogalapja:

Amennyiben az érintett a szerződő fél, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

Amennyiben az érintett jogi személy szerződő fél képviseletében jár el, az adatkezelés az adatkezelőnek a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke alapján szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

Adatkezelés célja:

Szerződés megkötése, valamint a szerződés megfelelő teljesítése.

Kezelt adatok köre:

cégnév, cím, telefonszám, email cím, adószám, kapcsolattartó elérhetősége

Adatkezelés időtartama:

A szerződés teljesítésétől számított 5 év

 

Szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartói adatok kezelése

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az adatkezelőnek a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke alapján szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

Adatkezelés célja:

Szerződés teljesítése céljából végzett kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre:

Név, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés időtartama:

A szerződés teljesítésétől számított 5 év

 

Szerződésből eredő igényérvényesítés

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az adatkezelőnek a szerződésből eredő igények érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke alapján szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

Adatkezelés célja:

Szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme.

Kezelt adatok köre:

cégnév, cím, telefonszám, email cím, adószám, kapcsolattartó elérhetősége

Adatkezelés időtartama:

A szerződés teljesítésétől számított 5 év


Számlázás

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

Adatkezelés célja:

Az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő számla kiállítását akként teljesíti az Adatkezelő, hogy a számlázz.hu weboldalt veszi igénybe. 

Kezelt adatok köre:

Név;

Lakcím;

Bankszámlaszám.

Adatkezelés időtartama:

8 év


VI. Adatfeldolgozók, címzettek és harmadik ország
Az Adatkezelő – jogszabályi vagy hatósági felhívás alapján fennálló kötelezettség hiányában – nem továbbít adatot harmadik személyeknek, harmadik országba, illetve nemzetközi szervezeteknek.

Sütik
Amikor az érintett meglátogatja a Honlapot, akkor a weboldal egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie-t (továbbiakban: cookie vagy süti) helyez el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.

A Honlap az alábbi sütiket kezeli:

Munkamenet sütik
A munkamenet sütik a Honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a Honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Analitikai sütik
Az analitikai sütik a felhasználó tevékenységének elemzésével a Honlap használatáról gyűjtenek adatokat, annak érdekében, hogy a Honlap a látogatói igényeknek leginkább megfelelő tartalommal és formában működjön. Az analitikai sütik alkalmazása nélkül a Honlap kevésbé gördülékenyen ugyan, de használható, azonban a használatára vonatkozó statisztikai adatok nem kerülnek rögzítésre. Az analitikai sütiket a jelen honlap vonatkozásában a Google Analytics, mint idegen süti szolgáltató biztosítja.

Marketing sütik
A marketing sütik célja hirdetések testre szabása. A marketing sütik alkalmazása nélkül a Honlap zökkenőmentesen használható, azonban hirdetések testre szabására szolgáló felhasználói szokásokra vonatkozó információk nem kerülnek rögzítésre. A marketing sütiket a jelen honlap vonatkozásában a Google Analytics, mint idegen süti szolgáltató biztosítja.

Kényelmi sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a Honlap megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (például: elfogadta a süti tájékoztatót és a kereső eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a süti tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinteni az oldalon megjelenített tartalmakat. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül a Honlap kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

Süti megnevezése

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

_ga#

 

 

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

 

2 év

_ga

 

Statisztikai

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

az oldalmegtekintések tárolása és számlálása.

2 év

_gat

Statisztikai

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

a kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál

1 perc

Ads/ga-audiences

Marketing

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Információk tárolása marketing célokból

Munkamenet végéig

_gid

 

Statisztikai

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

az oldalmegtekintések tárolása és számlálása

24 óraAdatbiztonság
Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az adatbiztonsági követelményeknek megfeleljen, így a Honlap kialakítása az adatbiztonsági szempontok teljeskörű figyelembevételével valósult meg.
Adatkezelő az alábbi adatbiztonsági intézkedéseket valósította meg a Honlap kialakítása során:
Https protokoll alkalmazása, tekintettel arra, hogy a http protokoll esetében bárki képes megfigyelni az internetes forgalmat és megismerni a felhasználók személyes adatait, ugyanis ezen protokoll esetében könnyen olvasható formában történik a kommunikáció (plain text), nem pedig titkosítva;
A megadott személyes adatok nem kerülnek összegyűjtésre külön adatbázisban.

IX. Érintettek jogai

A hozzájárulás visszavonásához való jog
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett jogosult írásban tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől a személyes adatai kezelésére vonatkozóan. Az Adatkezelő egy hónapon belül írásban tájékoztatja az érintettet az egyes adatkezelések céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok forrásáról, az esetleges adattovábbításról stb.

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat pontosítsa, egészítse ki vagy módosítsa (pl. hibás adatfelvétel vagy későbbi adatváltozás esetén). Az Adatkezelő egy hónapon belül írásban tájékoztatja az érintettet a pontosítás, kiegészítés, módosítás elvégzéséről.

A törléshez való jog
Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat törölje. Amennyiben az Adatkezelőt nem kötelezi jogszabály az adatok megőrzésére, akkor az Adatkezelő 5 munkanapon belül törli a kérelemben megjelölt személyes adatokat és erről írásban tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelését korlátozza. Az adatkezelés korlátozására (zárolásra) például abban az esetben kerülhet sor, ha az érintett bíróság vagy hatóság előtti jogérvényesítés céljából kívánja felhasználni a zárolt személyes adatokat. Az Adatkezelő a zárolt személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében kezelheti, köteles továbbá a zárolás tényét egyértelműen jelölni és a zárolt személyes adatokat elkülönítetten kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megküldje a részére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

Az adathordozhatósághoz fűződő jog az alábbi esetekben gyakorolható:

az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul vagy

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett is szerződő fél (beleértve azt az esetet is, amikor az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőző lépések megtételére kerül sor); és

az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatai adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozni személyes adatainak az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az érintett jogosult közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni, amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdése merül fel vagy az adatvédelmi jogait kívánja gyakorolni.

Az adatvédelmi jogai sérelme esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat jogorvoslatért.

Amennyiben az érintett személyes adatainak kezelése jogellenesen történik, az érintett jogosult polgári pert indítani az Adatkezelő ellen. Az érintett a pert a lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja (https://birosag.hu/torvenyszekek).

Kelt: Crawley, 2023.07.01